تعدادی از تصاویر جشن پانزدهمین سالگرد آغاز اداره ترجمۀ کانون زبان فارسی مهریان